Войти на сайт
Логин:
პაროლი:
რეგისტრაცია  :  დაგავიწყდა პაროლი?  :  დახურვა
Рекомендуем так же посмотреть фильмы и не забудьте о шаблоны dle на нашем ресурсе скачать аниме у нас на портале
ჩვენს შესახებ მოგვწერეთ კონტაქტი

უფასო იურიდიული კონსულტაცია თქვეთვის საინტერესო საკითხებზე (კითხვა-პასუხი)

თარიღი : 2-06-2014, 22:54 | კატეგორია: სამართალი   
topnews.com.ge
1.კითხვა:გთხოვთ, გაგვიმარტოთ, არჩევნების დღეს რომელ საათებში იმართება კენჭისყრა.
პასუხი: განგიმარტავთ, რომ კენჭისყრა იმართება კენჭისყრის შენობაში არჩევნების (კენჭისყრის) დღის 8 საათიდან 20 საათამდე.

2. კითხვა: გთხოვთ, განგვიმარტოთ, რა დოკუმენტების წარდგენის საფუძველზე გასცემს საარჩევნო კომისია საარჩევნო ბიულეტენს?

პასუხი: განგიმარტავთ, რომ საუბნო საარჩევნო კომისია საარჩევნო ბიულეტენსა (ბიულეტენებსა) და სპეციალურ კონვერტებს გასცემს ამომრჩეველთა სიის საფუძველზე, საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის, საქართველოს მოქალაქის პასპორტის, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული პირისათვის – ასევე დევნილის მოწმობის (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობასთან ერთად) წარდგენის შემთხვევაში.

3. კითხვა: არ მომსვლია ამომრჩევლის ბარათი. მაინტერესებს ამომრჩევლის ბარათის მიუღებლობა წარმოადგენს თუ არა კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვის საფუძველს?

პასუხი: განგიმარტავთ, რომ ამომრჩევლის ბარათის მიუღებლობა არ არის კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვის საფუძველი.

აგრეთვე განგიმარტავთ, რომ საუბნო საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და ამომრჩეველთა სიებში შეყვანილ ყველა ამომრჩეველს კენჭისყრამდე არაუგვიანეს 2 დღისა გადასცეს ამომრჩევლის ბარათი.

4. კითხვა:ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შემიძლია კენჭისყრის შენობაში მისვლა. მაინტერესებს, როგორ უნდა მოვიქცე, რომ შევძლო ჩემთვის სასურველი საარჩევნო სუბიექტისათვის ხმის მიცემა?

პასუხი: განგიმარტავთ, რომ კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში მისვლის შეუძლებლობის შემთხვევაში ამომრჩეველი გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის მოთხოვნით საუბნო საარჩევნო კომისიას მიმართავს კენჭისყრის დღემდე 2 დღით ადრე მაინც. ამომრჩეველი გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში შეჰყავთ მას შემდეგ, რაც: ა) საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი სარეგისტრაციო ჟურნალში რეგისტრაციაში გაატარებს და ხელმოწერით დაადასტურებს ამომრჩევლის წერილობით განცხადებას ან სატელეფონო ზეპირ განცხადებას, სატელეფონო შეტყობინების ზუსტი დროისა და შესაბამისი ტელეფონის ნომრის მითითებით.

5. კითხვა: როგორ ისჯება ყალბი დოკუმენტის საფუძველზე არჩევნებში მონაწილეობის მიღება?

პასუხი: განგიმარტავთ, რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 1642 მუხლის თანახმად: არჩევნების, რეფერენდუმის ან პლებისციტის დროს სხვისი პიროვნების დამადასტურებელი დოკუმენტის ან ყალბი დოკუმენტის საფუძველზე ან არაერთგზის ხმის მიცემა,-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

6. კითხვა:როგორ ისჯება არჩევნების გაყალბება?

პასუხი: განგიმარტავთ, რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 1643 მუხლის თანახმად: არჩევნებთან დაკავშირებული დოკუმენტების: საარჩევნო სიების, ოქმების, ბიულეტენების, სარეგისტრაციო ჟურნალების და საკონტროლო ფურცლების განზრახ გაყალბება,– -ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

იურიდიული კონსულტაცია
მისამართი: ქუთაისი, კოსტავას ქუჩა N11
ტელ. 0(431)241192
ელ.ფოსტა: Kutaisi@gyla.ge
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი

ან მოგვწერეთ საინფორმაციო სააგენტო Topnews.com.ge-ს ელექტრონულ ფოსტაზე: topnewscomge@gmail.com


ნანახია: 1900-ჯერ

მსგავსი სიახლეები
როგორ ისჯება პროსტიტუციაში ჩაბმა და თექვსმეტი წლის ასაკს მიუღწეველი პირისათვის შეხვედრის შეთავაზება სექსუალური მიზნებისათვის?,-
როგორ ისჯება სამსახურებრივი გულგრილობა? ვინ შეიზლება აირჩეს მერად, გამგებლად ან საკრებულოს წევრად? რამდენს შეადგენს სამსახურში
როგორ ისჯება პროსტიტუციაში ჩაბმა და პროსტიტუციისათვის საცხოვრებლის გადაცემა?-ამ და სხვა საინტერესო კითხვებზე კვალიფიციური
ვის აქვს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება?, რა საკითხებს იხილავს უწყებათაშორისი კომისია და შეიძლება თუ არა კენჭისყრის დღეს
რა პასუხისმგებლობას იწვევს სააგიტაციო მასალების გავრცელებისათვის ხელის შეშლა? კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ

ამინდი