Войти на сайт
Логин:
პაროლი:
რეგისტრაცია  :  დაგავიწყდა პაროლი?  :  დახურვა
Рекомендуем так же посмотреть фильмы и не забудьте о шаблоны dle на нашем ресурсе скачать аниме у нас на портале
ჩვენს შესახებ მოგვწერეთ კონტაქტი

'გამოცდაჩაბარებული მძღოლების ნაწილს, რუსთავიდან თბილისში ჩამოსვლა უჭირს,'-ექსპერტები ავარიების მიზეზებსა და გამოსავალზე

თარიღი : 8-11-2019, 12:05 | კატეგორია: ახალი ამბები, საზოგადოება   
topnews.com.ge
2019 წლის 8 თვე­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში 3 764 საგ­ზაო შემ­თხვე­ვა მოხ­და, რომ­ლის შე­დე­გა­დაც 314 ადა­მი­ა­ნი და­ი­ღუ­პა, 5 ათას­ზე მეტი კი და­შავ­და.

სტა­ტის­ტი­კუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბით, საგ­ზაო სატ­რან­სპორ­ტო შემ­თხვე­ვე­ბის გა­მომ­წვე­ვი ძი­რი­თა­დი მი­ზე­ზე­ბია: შემ­ხვედ­რი მოძ­რა­ო­ბის ზოლ­ში გა­დას­ვლა ან გას­წრე­ბის წე­სე­ბის დარ­ღვე­ვა, მოძ­რა­ო­ბის დად­გე­ნი­ლი სიჩ­ქა­რის გა­და­ჭარ­ბე­ბა, სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბის მარ­თვა ალ­კოჰო­ლუ­რი სიმ­თვრა­ლის მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში.

ამ სტა­ტის­ტი­კურ მო­ნა­ცე­მებს სა­გან­გა­შოს უწო­დე­ბენ ექ­სპერ­ტე­ბი. გახ­ში­რე­ბუ­ლი საგ­ზაო შემ­თხვე­ვე­ბის გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზე­ბი­სა და პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რის გზებ­ზე AMBEBI.GE საგ­ზაო უსაფრ­თხო­ე­ბის ექ­სპერ­ტებს ესა­უბ­რა.

ეკა ლა­ლი­აშ­ვი­ლი, "ალი­ან­სი უსაფრ­თხო გზე­ბის­თვის" ხელ­მძღვა­ნე­ლი:

- რაზე მი­უ­თი­თებს ეს სტა­ტის­ტი­კა?


- ვერ­ცერ­თმა იმ რე­ფორ­მამ, რო­მე­ლიც გა­ტა­რე­ბუ­ლა ან ახლა ტარ­დე­ბა სატ­რან­სპორ­ტო სფე­რო­ში, ვერ მი­აღ­წია იმას, რომ სა­მი­ვე მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი შეგ­ვემ­ცი­რე­ბი­ნა. რო­გორც და­ღუპ­ვა, და­შა­ვე­ბუ­ლო­ბა - ისე თვი­თონ შემ­თხვე­ვე­ბის ოდე­ნო­ბა. გა­მო­ნაკ­ლი­სი იყო 2017 წელი, რო­დე­საც სა­მი­ვე პა­რა­მეტ­რი მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად შემ­ცირ­და. ასე­თი და­დე­ბი­თი შე­დე­გი მა­შინ გა­მო­იწ­ვია ქუ­ლა­თა სის­ტე­მის შე­მო­ღე­ბამ. შე­სა­ბა­მი­სად, გა­ცი­ლე­ბით ნაკ­ლე­ბი იყო მსხვერ­პლიც. მძღო­ლე­ბი იყ­ვნენ მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლე­ბი, რად­გან ჰქონ­დათ მო­ლო­დი­ნი, რომ ჩა­მო­ერ­თმე­ო­დათ მარ­თვის მოწ­მო­ბა და ქუ­ლე­ბი გა­უ­ნულ­დე­ბო­დათ. ასე­ვე, მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და სე­რი­ო­ზუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო კამ­პა­ნი­ე­ბიც. მაგ­რამ ეს ნა­ბი­ჯე­ბი იყო ფრაგ­მენ­ტუ­ლი და, შე­სა­ბა­მი­სად, შე­დე­გე­ბიც მხო­ლოდ ფრაგ­მენ­ტუ­ლად მი­ვი­ღეთ. ახლა არა­ვინ იცის, რა კეთ­დე­ბა იმის­თვის, რომ შემ­ცირ­დეს გზებ­ზე მსხვერ­პლი. ფაქ­ტია, რომ სა­ხელ­მწი­ფოს პრი­ო­რი­ტე­ტი არ არის საგ­ზაო უსაფრ­თხო­ე­ბა. რად­გან რე­ფორ­მე­ბი, რომ­ლე­ბიც დღეს მიმ­დი­ნა­რე­ობს, თუნ­დაც ტექნკუ­რი ინ­სპექ­ტი­რე­ბა, რომ­ლის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნია, შემ­ცირ­დეს გზებ­ზე ავ­ტო­მან­ქა­ნე­ბის გა­უ­მარ­თა­ო­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ავ­ტო­ა­ვა­რი­ე­ბი, არა­ვინ იცის, რა შე­დეგს იძ­ლე­ვა. არ არ­სე­ბობს სტა­ტის­ტი­კა, ანა­ლი­ზი, რა შე­დე­გე­ბი მო­ი­ტა­ნა ამა თუ იმ რე­ფორ­მამ, იქო­ნია თუ არა ზე­გავ­ლე­ნა მსხვერ­პლის შემ­ცი­რე­ბა­ზე.

სტა­ტის­ტი­კამ აჩ­ვე­ნა, რომ მთა­ვა­რი გა­მომ­წე­ვი მი­ზე­ზე­ბი არას­წო­რი მა­ნევ­რი­რე­ბა, სა­პი­რის­პი­რო ზოლ­ში გა­დას­ვლა, სიჩ­ქა­რის გა­და­ჭარ­ბე­ბა და არა­ფხი­ზელ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ყოფ­ნა იყო. რო­დე­საც ეს სტა­ტის­ტი­კა დევს ხე­ლის­გულ­ზე, მას უნდა მოჰ­ყვეს შე­სა­ბა­მი­სი რე­ა­გი­რე­ბა. ევ­რო­პუ­ლი ქვეყ­ნე­ბი ასე­თი სტა­ტის­ტი­კა­ზე დაყ­რდნო­ბით, წერ­ტი­ლო­ვა­ნი დარ­ტყმე­ბით ცდი­ლო­ბენ აღ­მო­ფხვრან კონ­კრე­ტუ­ლი მი­ზე­ზე­ბი. პრე­ვენ­ცი­უ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი ძა­ლი­ან სუს­ტია ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში. უნდა არ­სე­ბობ­დეს სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო რგო­ლი, რო­მე­ლიც ავ­ტო­ა­ვა­რი­ე­ბის შემ­ცი­რე­ბა­ზე იზ­რუ­ნებ­და და იგი უნდა იყოს აუ­ცი­ლებ­ლად პრე­მი­ე­რის დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა­ში. რო­გო­რიც, მა­გა­ლი­თად, იყო ეკო ონ­ბუდსმე­ნის სტრუქ­ტუ­რა, და­ახ­ლო­ე­ბით ისე­თი ცალ­კე სტრუქ­ტუ­რის შექ­მნა იქ­ნე­ბო­და კარ­გი. ახ­ლაც მოქ­მე­დებს ეკო­ნო­მი­კის სა­მი­ნის­ტრო­ში საგ­ზაო უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო უწყე­ბა, მაგ­რამ იგი სა­მი­ნის­ტროს შე­მად­გენ­ლო­ბა­შია, და ეკო­ნო­მი­კის სა­მი­ნის­ტრო ში­ნა­გან სა­მი­ნის­ტროს, ჰო­რი­ზონ­ტა­ლუ­რად მყოფ კო­ლე­გებს, ცხა­დია, ვე­რა­ფერს მოს­თხოვს, აქ უნდა იყოს უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის მო­თხოვ­ნის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა.

"პარტნი­ო­რო­ბა საგ­ზაო უსაფრ­თხო­ე­ბის­თვის" თავ­მჯდო­მა­რე, საგ­ზაო უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ექ­სპერ­ტი გელა კვა­ში­ლა­ვა პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რის გზებ­ზე საუბრობს. ექ­სპერ­ტის შე­ფა­სე­ბით, სა­ჭი­როა მოქ­მე­დი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბის აღ­სრუ­ლე­ბის ხარ­ვე­ზე­ბის აღ­მო­ფხვრა, სან­ქცი­რე­ბის მე­ქა­ნიზ­მე­ბის დახ­ვე­წა და რაც მთა­ვა­რია, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ნება.

"სის­ტე­მის ყველ­ზე დიდი უსა­მარ­თლო­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს გზებ­ზე მოძ­რა­ო­ბი­სას ჩანს, რად­გან სიჩ­ქა­რის გა­და­ჭარ­ბე­ბა­სა და ნას­ვა­მო­ბა­ზე და­ნა­შა­უ­ლი შე­გიძ­ლია ჯა­რი­მით გა­მო­ის­ყი­დო და მან­ქა­ნის ტა­რე­ბა ჩვე­ულ რე­ჟიმ­ში გა­აგ­რძე­ლო. წე­ლი­წად­ში 200 ათა­სი სიჩ­ქა­რის გა­და­ჭარ­ბე­ბის ფაქ­ტი ფიქ­სირ­დე­ბა. მძღო­ლე­ბის ნა­წი­ლი ამ დარ­ღვე­ვას რამ­დენ­ჯერ­მე იმე­ო­რებს და საფრ­თხეს უქ­მნის, რო­გორც თა­ვის სი­ცო­ცხლეს, ისე საგ­ზაო მოძ­რა­ო­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე სხვა ადა­მი­ა­ნებს. ჩვე­ნი ახალ­ბე­და მძღო­ლე­ბი მარ­თვის მოწ­მო­ბას, ფაქ­ტობ­რი­ვად, თე­ო­რი­ა­ში იღე­ბენ. მათი პრაქ­ტი­კუ­ლი ცოდ­ნის დო­ნე­ზე მე­ტყვე­ლებს ის ფაქ­ტი, რომ რუს­თავ­ში გა­მოც­და­ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი მძღო­ლე­ბის ნა­ხე­ვარს თბი­ლის­ში და­მო­უ­კი­დებ­ლად ჩა­მოს­ვლა უჭირს.

ასე­ვე, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ქუ­ლა­თა სის­ტე­მის რე­ა­ლუ­რად ამოქ­მე­დე­ბა და გზებ­ზე კონ­ტრო­ლი. ხი­ლავ­დო­ბის პრობ­ლე­მაც არის, რა­ზეც მუ­შა­ო­ბაა სა­ჭი­რო. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, არ­სე­ბობს ქვე­ყა­ნა­ში „საგ­ზაო უსფრ­თხო­ე­ბის სა­მოქ­მე­დეო გეგ­მა“, რო­მე­ლიც სრულ­ყო­ფი­ლად არ ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. ძა­ლი­ან აქ­ტი­უ­რად უნდა იყოს ჩარ­თუ­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ყვე­ლა შტო ამ სტარ­ტე­გი­ის სრულ­ყო­ფი­ლად ამოქ­მე­დე­ბა­ში. თუ კი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ნება იქ­ნე­ბა, შე­საძ­ლე­ბე­ლია ამ პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა და მსხვერ­პლის შემ­ცი­რე­ბა", - აცხა­დებს გელა კვა­ში­ლა­ვა.

ექ­სპერ­ტი მი­იჩ­ნევს, რომ გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ლია წარ­მა­ტე­ბულ ეკო­ნო­მი­კურ და დე­მოკ­რა­ტი­ულ რე­ფორ­მებ­ზე სა­უ­ბა­რი მა­შინ, რო­დე­საც ტრან­სპორ­ტით გა­და­ად­გი­ლე­ბა, ქა­ლა­ქის შიგ­ნით ერთი უბ­ნი­დან მე­ო­რე­ში ან უბ­რა­ლოდ ფე­ხით სი­ა­რუ­ლი, სი­ცო­ცხლის­თვის რის­კის შემ­ცვე­ლია.

ambebi.ge


ნანახია: 496-ჯერ

მსგავსი სიახლეები
პე­რი­ო­დუ­ლი ტექ­ნი­კუ­რი ინ­სპექ­ტი­რე­ბა 2018 წლის 1 იან­ვრი­დან ამოქ­მედ­და და ეტა­პობ­რი­ვად ხორ­ცი­ელ­დე­ბა.
პირ­ვე­ლი სექ­ტემ­ბრი­დან სეს­ხის გამ­ცე­მი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის­თვის წე­სე­ბი იც­ვლე­ბა და სეს­ხის წლი­უ­რი ეფექ­ტუ­რი
აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ გან­ქორ­წი­ნე­ბის ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი თბი­ლის­ში ფიქ­სირ­დე­ბა, შემ­დეგ კი იმე­რე­თის

ამინდი